Privacyverklaring

Privacyverklaring Autorijschool Evans

Autorijschool Evans is onder andere verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Autorijschool Evans verwerkt worden
Autorijschool Evans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Naam, Adres, E-mail, Geboortedatum, Telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool Evans uw persoonsgegevens
Autorijschool Evans verwerkt uw persoonsgegevens voor het verzenden van facturen en correspondentie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Autorijschool Evans neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Evans) tussen zit.

Hoe lang bewaart Autorijschool Evans uw persoonsgegevens
Autorijschool Evans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele bovenliggende (fiscale) wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Autorijschool Evans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Autorijschool Evans op haar website gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Autorijschool Evans gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde instantie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  info@autorijschoolevans.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Autorijschool Evans wil u er tevens op wijzen dat u, wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe Autorijschool Evans de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt
Autorijschool Evans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met Autorijschool Evans via e-mailadres: info@autorijschoolevans.nl